معرفی شرکت

شرکت تجهیزات هوشمند یکتا مستقر در پارک علم و فناری دانشگاه تهران، شرکتی بروز و پویا در راستای فراهم سازی زندگی هوشمند و مدرن است.