مزایای کار در شرکت

از روز اول قرار بسته میشود .بیمه تامیین اجتماعی و تکمیلی +حقوق ثابت + پورسانت

مزایای کار در آب معدنی واتا