استخدام تراشکار


شرح موقعیت شغلی

تراشکار با حداقل سه سال سابقه کاری با حقوق و مزایای مکفی

معرفی شرکت

ساخت و تولید بوش های پوشش دار صنعتی.

ارسال سریع فایل رزومه