استخدام نجار ماهر و نیمه ماهر در منطقه شهریار
شرح موقعیت شغلی

ساخت مصنوعات چوبی

معرفی شرکت

ساخت ونوسازی ساختمان ساخت دکوراسیون چوب وفلز

ارسال سریع فایل رزومه