استخدام کارمند بازرگانیشرح موقعیت شغلی

به کارمند بازرگانی خانم مسلط به زبان انگلیسی در تهران نیازمندیم.

معرفی شرکت

شرکت بازرگانی

ارسال سریع فایل رزومه