معرفی شرکت

شرکت در خصوص ارائه دستگاه کارتخوان ، درگاه پرداخت، کیوآر کد و صدور و شارژ کارت های خرید و هدیه فعالیت دارد.