معرفی شرکت

شرکت بازرگانی تجارت سازه رضا فعالیت در زمینه واردات سسیستم های صوتی فعالیت در زمینه طراحی و بازسازی و ساخت واحدهای مسکونی و اداری محدوده پارک وی ( محمودیه )

آدرس شرکت

محدوده پارک وی ( محمودیه )