معرفی شرکت

یک شرکت معتبر تولید در زمینه دارو های انسانی

آدرس شرکت

شهرک صنعتی ایوانکی-خ آموزش خ پژوهش 3 شرکت دارو سازی تسنیم