معرفی شرکت

موسسه آموزشي اسپروز با 15 سال سابقه آموزش رباتيک در کشور، دانش آموزاني در رنج هاي سني 5 الي 20سال در دفتر مرکزي آموزشگاه ( سيد خندان)دارد.