معرفی شرکت

پخش سی سیب در حوزه پخش انواع و اقسام اسانس ها، رنگ ها و پیش ماده خوراکی فعالیت دارد.