استخدام HSE مسئول ایمنی


شرح موقعیت شغلی

شناسایی و مستند نمودن آیین نامه ها و دستورالعمل های ایمنی مرتبط با فعالیت مجموعه لبنی و پیگیری در خصوص انطباق مجموعه با قوانین مقررات مذکور شناسایی خطر، ارزیابی ریسک و تهیه برنامه های پاسخگویی و کنترل خطرات موجود در صنایع لبنی.

پیگیری برنامه های مربوط به اقدامات اصلاحی و بهبود شرایط ایمنی و نظارت بر اجرای آنها

تدوین برنامه عملیاتی به منظور بازرسی مستمر از فرایند انجام کار و شرایط کار کارگران کارگاه در خصوص ایمنی و مستند نمودن نتایج و اعلام به مدیریت و پیگیری تصمیمات مدیریتی.

ثبت آمار حوادث ناشی از کار و گزارش آن به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل وهمچنین تجزیه و تحلیل آنها به منظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه.

همکاری در زمینه نیازسنجی، آموزش و سنجش اثربخشی آموزش های ایمنی کارگران کارگاه و همچنین انجام اقداماتی در زمینه فرهنگ ساز ی و اطلاع رسانی موضوعات مرتبط با ایمنی.

نیازسنجی، نظارت بر خرید، آموزش، تحویل و استفاده از وسایل حفاظت فردی و همچنین بازدید و معاینه وسایل مذکور به جهت جایگزینی تجهیزات معیوب در کارگاه.

نظارت بر نظم و ترتیب و آرایش مواد اولیه و محصولات و استقرار ماشین آلات و ابزار کار به نحو صحیح و ایمن و همچنین تشریک مساعی در تطابق صحیح کار و کارگر در محیط کار و همچنین نظارت بر مدیریت تغییر در کارگاه

تهیه و تدوین دستورالعمل های ایمنی و حفاظت فنی برای تمامی دستگاه ها و ابزارها و نظارت بر رعایت دستورالعمل های مذکور

شناسایی اعمال ناایمن به جهت ایراد تذکرات و تشویق و ایجاد انگیزه مناسب برای اعمال و رفتار ایمن در کارگران و پیشنهادات الزم در این خصوص به کارفرما

معرفی شرکت

کارخانه تولید شیرخشک صنعتی و لبنیات با ظرفیت 1500تن در روز تاریخ تاسیس فروردین 1400 همگام با ساخت

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.