استخدام حسابدار


شرح موقعیت شغلی

به یک نیروی خانم جهت حسابدای در گیاهدارویی شفا نیازمندیم.

کار با نرم افزار پارسیان میباشد.

معرفی شرکت

کار در زمینه طب سنتی تحت نظارت پزشک دکتر احمدرضا ظهور

ارسال سریع فایل رزومه