معرفی شرکت

تولید قطعات صنعتی و تراشکاری و ریختگری