معرفی شرکت

مجموعه ی سنگ سفیر با برگزاری گردهمایی های سالانه ی خود توانسته است برای نخستین بار معماران و کارفرمایان را زیر یک سقف و در کنار هم جمع کند و این اتفاق کمی نیست . ضمن اینکه با انتشار این کتابچه ، باعث و بانی شدن نمونه کارهای معمارانه و خلاقانه ی بسیاری از معماران جوان می شود . وقتی در طول یک شب به یاد ماندنی !تعداد زیادی ار کارفرمایان و سازندگان مطرح و مشهور کشور دور هم جمع شده اند ! تنها از یک ذهن هوشمند و خلاق بر می آید که به جای اینکه صرفا به تبلیغات توانمند های خود بپردازد ! برای شهر خود ارزش آفرینی کند و سازندگان را با کارهای معماران مختلف آشنا سازد . آنچه در این نوشتار کوتاه بدان اشاره کردم باور من است . و به جد معتقدم که ،سنگ سفیر ، سفیر فرهنگی این صنعت است .