فرهنگ کاری شرکت

نمایندگان فروش بیمه، مشاورانی هستند که در زمینه چگونگی مدیریت ریسک خطرات در حال و آینده، در راستای رفاه عمومی، هدایتگر هستند لذا این نمایندگان در نزد مردم از جایگاه معتبری برخوردارند و مردم آنها را به چشم یک ویزیتور نمی نگرند

کسانی که می خواهند برای رشد و رسیدن به اهداف خود، برای خویش کار کنند، نه برای دیگران.

فرصتی استثنائی برای کسانی که می خواهند کاری مستقل آغاز نمایند.

مزایای کار در شرکت

1) اعطای کد رسمی از اولین روز کاری پس از گذراندن دوره كارشناسي 2) اعطای پروانه نمایندگی رسمی بیمه 3) درج سابقه رسمی شما در سطوح ملی و بین المللی 4) آمادگی برای دریافت مدرک بین المللی نوابغ فروش دنیا (MDRT) 5) بهره گیری از آموزش، مشاوره، پشتیبانی و تجربیات ارزنده متخصصان و فروشندگان حرفه ای و بین المللی 6) امکان بهره گیری از دفتر رایگان و امکانات آن 7) امکان رشد و ارتقای درجه، مرتبه و جایگاه شغلی نمایندگان در سطوح ملی و بین المللی 8) امکان تشکیل تیم فروش پس از ارتقاء سمت.