معرفی شرکت

حوزه فعالیت این شرکت اجرای برنامه های آموزشی ویژه پرسنل سازمانها و شرکتها اعم از دولتی و خصوصی در حیطه های مدیریت ، اداری، کیفیت ، زیست محیطی و ...(سال تاسیس. ۱۳۸۸)