معرفی شرکت

گروه ما از سال ۲۰۰۹ تا به امروز مشاور ایرانیان برای حضور در بازار اوکراین و اقامت اوکراین بوده و در این حوزه بی رقیب است و هیچ شرکت و سازمان خصوصی و دولتی دیگری تا این حد در حوزه ی اقامت اوکراین فعال و موفق و مطرح نبوده‌است. گروه ما کارگزار اصلی بسیاری از خدمات مرتبط با اقامت اوکراین است و اکثر شرکت‌هایی که خدمات اقامت اوکراین ارائه می‌کنند، در واقع واسطه‌های فروش گروه ما هستند.