معرفی شرکت

پتروشیمی و پالایش صدرشیمی اولین و تنها تولید کننده مالئیک انیدرید خاورمیانه