معرفی شرکت

شرکت صدک در سال 1356 ﭘـﺲ از اﺧـﺬ ﻣﺠﻮزﻫـﺎي ﻻزم از ﻣﺮاﺟـﻊ ذﯾﺼـﻼح در ﻣﺤـﻞ ﺑﻠـﻮار اﻣﯿﺮﮐﺒﯿـﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺻﻔﺎﺋﯽ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻣﺤـﺪود در زﻣﯿﻨـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻧـﻮاع ﻫﻤﺒﺮﮔـﺮ و ﮐﺒـﺎب ﻟﻘﻤـﻪ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد هم اکنون ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﺷـﺎﻣﻞ اﻧـﻮاع ﻫﻤﺒﺮﮔـﺮ -ﮐﺒـﺎب ﻟﻘﻤـﻪ - ﻧﺎﮔـﺖ - ﭘﯿﺘـﺰا - ﮐﺘﻠـﺖ - ﮐﻮﮐـﻮ -ﻓﻼﻓـﻞ ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨــﺪي ﮔﻮﺷــﺖ ﭼﺮﺧــﯽ - ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨــﺪي ﮔﻮﺷــﺖ ﻗﺮﻣــﺰ و ﺳــﻔﯿﺪ و اﻧــﻮاع ﺳﻮﺳــﯿﺲ و ﮐﺎﻟﺒــﺎس ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ ، و ﻃــﯽ ﺳــﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺗﻨــﻮع ﻣﺤﺼــﻮﻻت را اﻓــﺰاﯾﺶ داده و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﺳــﻌﯽ و ﺗــﻼش ﺧــﻮد را در ارﺗﻘﺎ ﮐﯿﻔﯿـﺖ - ﺧـﺪﻣﺖ رﺳـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻣﺸـﺘﺮي و ﺟﻠـﺐ رﺿـﺎﯾﺖ و اﻋﺘﻤـﺎد آﻧـﺎن اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ دﻫـﺪ ، زﯾﺮا ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻣﺤﺼـﻮل ﻧﻬـﺎﯾﯽ ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿـﺖ اﺳـﺖ ﺟﻠـﺐ رﺿـﺎﯾﺖ ﻣﺸـﺘﺮي و ﻧﺤـﻮه ﺑﺮﺧـﻮرد ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و اﻧﻌﮑﺎس ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫـﺎي آﻧـﺎن ﺟﻬـﺖ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺧﻠـﻖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻘﺶ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.

آدرس شرکت

شهرک صنعتی بزرگ شیراز- میدان پژوهش شمالی- خیابان 302