معرفی شرکت

سایت روپیما ، سایت فروش چند فروشگاهی است ، یعنی سایر فروشگاهها در آن کالاهای خود را جهت فروش قرار می دهند