معرفی شرکت

این شرکت در زمینه تولید پارچه های گردباف، تاری و پودی فعالیت دارد.