معرفی شرکت

واحد نمونه صنعت رنگسازی کشور، منتخب وزارت صنایع و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به مدت ۷ سال متوالی واحد نمونه کیفی استانی، منتخب از طرف اداره صنایع و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مرکزی به مدت ۸ سال واحد نمونه صنعتی در سطح ملی، منتخب از سوی وزارت صنعت و معدن در سال ۱۳۸۶ منتخب از سوی سازمان صنایع و معادن، و خانه صنعت و معدن استان مرکزی به عنوان واحد نمونه صنعتی در سطح استانی طی سالیان متوالی اولین واحد رنگسازی موفق به دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان از وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۶ سال متوالی شرکت رنگسازی روناس در مجامع علمی و تخصصی کشور حضور فعال داشته و با استفاده از امکانات آزمایشگاهی و تحقیقاتی خود نقش مهمی در پیشبرد و توسعه تکنولوژیک صنعت رنگ کشور ایفا می نماید.