معرفی شرکت

شعار شرکت ما, «ما می توانیم» است. امید, اتکا به توانایی های داخلی, تلاش مضاعف برای بدست آوردن مضاعف, از ما خانواده ای همسو در جهت اهداف بزرگمان ساخته است. ارزش های بنیادی ما, ایرانی و اسلامی است. ما مفاهیمی مانند استارت آپ و رشد گروهی را در نگاه مترقی جهاد علمی و کار جهادی میبینیم. استفاده از ابزار ایرانی و بومی, برای ما الویت بالایی دارد و فقط در صورت نبود ابزار داخلی با دقت بررسی میکنیم که چه شرکتی اطلاعات کشور ما را خواهد داشت. در عین نگاه بومی به سازندگی و استفاده از ابزار و توانمندی ها, در زمینه اجرایی, جهانی فکر میکنیم و مدیریت کامل فنی و اجرایی پروژه ای بزرگ در آلمان را به عهده داریم.


فرصت های شغلی فعال

هیچ آگهی شغلی وجود ندارد.