استخدام گرافیست


شرح موقعیت شغلی

نشریه سراسری رمز ارزها به یک خانم گرافیست مسلط به نرم افزار illustraior وindesigin و تصویر سازی آشنا به زبا انگلیسی و داشتن تجربه در بستن مجله

معرفی شرکت

چاپ نشریه و مجله ماهانه رمز ارزها

ارسال سریع فایل رزومه