معرفی شرکت

راهکار هوشمند امن شرکتی فعال در حوزه امنیت سایبری و اولین تولید کننده بستر تشخیص و پاسخ به حملات سایبری در سطح endpoint در ایران است