معرفی شرکت

انجام مشاوره وخـدمات در کلیه امور مـدیریت کسب و کار؛شامل : امور مرتبط با روابط کار و مـدیریت منابع انسانی، مدیریت امورات بازاریابی، بازارشناسی، استراتژي بازار، اقتصاد بازار، بازارداري، توسعه بازار، دیجیتال مارکتینگ، مدیریت فروش، مدیریت برندینگ، کوچینگ، مدیریت مالی و امور مالیاتی و کلیه امور مرتبط با مراجع مالیاتی و کمیسیونهاي آن، مدیریت کلیه روابط اشخاص حقیقی وحقوقی، مدیریت در امور بازرگانی اعماز داخلی و بین المللی، مدیریت امورشـرکت ها، مدیریت تنظیم انواع قراردادها، مدیریت کارآفرینی، مشاوره و مدیریت و رهبري سازمانها و شرکت ها، امور پژوهشی و آموزشی درحوزه کسب و کار، انجام کلیه امور مرتبط باشهرداري و کمیسیونهاي آن، طراحی و تدوین انواع استراتژي هاي کسب و کار، طراحی هاي مـدلهاي کسب و کار MP, BP, BM،شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصـی و دولتی، اخذ وام و تسهیلات از بانک ها، مؤسـسات مالی و اعتباري اعماز ارزي و ریالی و مـدیریت اجرائی و عملیاتی در کلیه موارد مذکور.

آدرس شرکت

تهران خیابان میرداماد میدان مادر برج بیژن طبقه 9 واحد 5