معرفی شرکت

کلیه خدمات حسابداری طراحی اجرا و مشاوره در راه اندازی سیستم های مالی انتقال دانش فنی و تکنولوژی انجام معاملات و مشاوره و بررسی های اقتصادی و فنی و مدیریتی و مشاوره بازرگانی و مدیریتی و اجرا /سرمایه گذاری در شرکت ها و موسسات اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی صادرات وواردات کلیه کالا های بازرگانی مجاز/اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی واعتباری/شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی وانجام هرگونه فعالیت در راستای سود دهی شرکت


فرصت های شغلی فعال

هیچ آگهی شغلی وجود ندارد.