معرفی شرکت

در زمینه نفت و پتروشیمی تامین کننده کارفرما و پیمانکار