استخدام تکنسین برق
شرح موقعیت شغلی

به تکنسین برق و شبکه، کامپیوتر جهت پروژه تهران و شهرستان نیازمندیم.

معرفی شرکت

انجام پرژه های مرتبط با برق و شبکه

ارسال سریع فایل رزومه