معرفی شرکت

شرکت در زمینه سخت افزار ، پشتیبانی شبکه lan , wan ، وپشتیبانی تجهیزات بانکی فعالیت دارد