معرفی شرکت

فعالیت در زمینه بازرگانی و فروش تجهیزات آزمایشگاهی اروپا و آمریکا