معرفی شرکت

این واحد صنفی از سال 85 تاسیس شد و با فروش خرده کاغذ به صورت گسسته به فعالیت خود ادامه داده است.