معرفی شرکت

شرکت مهندسی ارزیابی پارا در زمینه بازرسی فنی، بازرسی کالا، بازرسی جوش، بازرسی بر مبنای ریسک، تست های مخرب و غیر مخرب و سایر فعالیت های از این قبیل، در کلیه صنایع کشور به خصوص صنعت نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت دارد.