معرفی شرکت

شرکت پاکان آزمای ستاره شرق شوینده دست و سطوح آغشته به غلیظ ترین چربی ها و دوده ها می‌باشد که با مقادیر کم این ماده نانو سخت ترین چربی‌ها نیز از بین می‌روند.

آدرس شرکت

مشهد قاسم آباد ادیب ۲۲