معرفی شرکت

این شرکت در حوزه بازرگانی فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی فعالیت دارد.