معرفی شرکت

شرکت نرم افزاری کامپیوتر، فعال در حوزه تولید محتوای پزشکی