معرفی شرکت

زمینه فعالیت ما در زمینه نوین آبیاری ک شامل آبیاری تحت فشار و کم فشار انتقال خط لوله آب .موترخانه . آبیاری بارانی قطره ای فضاهای سبز شهرداری . اجرای پروژهای جهاد کشاورزی .طراحی و اجرای استخر .اجرای پروژهای شهرداری