معرفی شرکت

مجری خدمات تخصصی در حوزه مدیریت ادعا، خسارات و ضرر و زیان، تعدیل و قیمت های جدید، لوایح و گزارشات توجیه تاخیرات، Claims، بررسی ادعاهای مالی (counter claims) و سایر خدمات مربوط به این حوزه در پروژه های نفت ، گاز، پتروشیمی ، نیروگاهی ، راه، سد، ساختمان و سایر پروژه های صنعتی و عمرانی کشور