معرفی شرکت

آزمایشگاه فوق تخصصی با مدیریت اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران

آدرس شرکت

تهران بلوارکشاورزبین کارگروجمالزاده پلاک97