معرفی شرکت

شركت آرايشي و بهداشتي نگارين گستر كيميا در تاريخ 03/04/1381 با شماره 9912 در البرز به ثبت رسيد و در حال حاضر با پروانه بهره برداري صنايع شماره 67756/01 الف صادره به تاريخ 05/11/1381 و پروانه بهداشت شماره 937 صادره به تاريخ 21/07/1382مشغول فعاليت توليدي و با كارت بازرگاني صادره به تاريخ 02/12/1388شماره 419839 مشغول به فعاليت بازرگاني مي باشند.