معرفی شرکت

NBIC Startups یک برنامه شتاب دهی مرتبط با مرکز راهبردی فناوری‌های همگرا، معاونت علمی ریاست جمهوری می‌باشد.