معرفی شرکت

غرفه واقع در فودکورت مرکز خرید پالادیوم در امر تهیه و فروش غذای ایرانی