معرفی شرکت

ما در کسا برآنیم تا با مشارکت کارکنان پرتلاش، متخصص و خلاق و همکاري راهبردي با شرکت هاي پیشرو، موفق و معتبر داخلی و خارجی، در راستاي رشد تولید ملی، توسعه صادرات، تقویت بخش خصوصی، توسعه شهري و اثر گذاري مثبت در بسیاري از فعالیت هاي پر بازده دیگر، از طریق هدایت جریان سرمایه در بازارهاي داخلی و بین المللی، نقش مؤثري را ایفاء نماییم.