معرفی شرکت

ما برآنيم كه هر مراجعه كننده اي به اعتبار اين مركز افتخار نموده و خدمات بيمارستان را نمونه احترام ، كيفيت و تعهد به منافع بيماران بداند . ما به گونه اي عمل خواهيم كرد كه كيفيت انديشي ، تعهد و احترام به بيماران را با نام بيمارستان مهرآيين لواسان عجين سازيم .

آدرس شرکت

تهران-لواسان