معرفی شرکت

کلینیک عروق،واریس،زخم پا،منشی شنبه تا چهارشنبه ۹تا ۹ پنجشنبه ۹ تا ۲

آدرس شرکت

کامرانیه، خیابان پاشا ظهری،خیابان معصومی،پلاک ۲۸، واحد دوم غربی