استخدام منشی

شرح موقعیت شغلی

روابط عمومی قوی و خوش برخورد

تایپ نامه

بایگانی

پاسخ گویی به تلفن

کپی مدارک مورد نیاز جهت امور شرکت

برابر اصل کردن مدارک شرکت در دفترخانه درصورت لزوم

تهیه اکسل های محوله به ایشان

نگهداری فایل اموال و به روز نگه داشتن آن

ترجیحا آشنا به زبان انگلیسی

پیگیری امور مربوط به گرید شرکت

معرفی شرکت

پیمانکار شهرداری ساخت و ساز

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.