معرفی شرکت

شرکت لیاپود، در زمینه رنگرزی انواع نخ فعالیت دارد.