معرفی شرکت

شرکت از سال ۱۳۵۴ در زمینه واردات قطعات آسانسور فعالیت دارد