معرفی شرکت

ساختمان مسکونی ۱۲۸ واحدی. ۲ بلوک ۸ طبقه

آدرس شرکت

شهران بلوار کوهسار خیابان فرهنگ مجتمع کوهسار بلوک c