معرفی شرکت

تولید و پخش فرآورده‌های زیتون و زیتون پرورده .شوریجات.ترشیجات